donderdag 7 april 2022 |
 09:00 uur

Zoetwaterbellen met akkerbouwer Alex van Hootegem

Zoet water wordt steeds schaarser door klimaatverandering, met name in de kustprovincies. Dat levert een probleem op in de steeds vaker voorkomende droge periodes. Met zijn eigen ‘waterhouderij’ wil biologisch akkerbouwer Alex van Hootegem zijn percelen in deze periodes nathouden. Dit doet hij door het regenwater in natte periodes via drainagebuizen in de grond af te voeren naar verzamelputten, waarna het diep de grond in wordt gebracht naar een zoetwaterbel. Een zoetwaterbel is een massa zoet water die zout water in de onderliggende grond verdrijft, dus verzilting van het grondwater tegengaat. Normaliter vult een zoetwaterbel zich heel langzaam met regenwater dat door de bodemlagen zakt. Van Hootegem versnelt dit proces met deze slimme constructie, zodat er ieder jaar in droge perioden water voorradig is en in natte perioden juist overschotten kunnen worden weggesluisd. 

Deze ‘Drainstore’ is een samenwerking met Proeftuin Zoet Water, een project van de Zuidwestelijke Delta. De doelstelling van de Proeftuin Zoet Water is onderzoeken hoe de balans tussen de zoetwaterbehoefte en de beschikbaarheid van zoet water in de toekomst wordt gewaarborgd. Alex liet ons zijn waterhouderij zien in het veld 

Locatie: De Grote verleiding (webshop), Hogenakkerweg 25, Kruiningen